Agile methodology

விரைதிற செயன்முறை; அகைவு செயன்முறை